67
67
 ledige stillinger på Magisterjob
88
88
 ledige stillinger i profiljob netværket
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference
Örebro Universitet

Örebro Universitet

|
Örebro
|
Indrykket 09-06-2021

Professor i pedagogik med inriktning specialpedagogik

Ref nr: ORU 2.1.1-02946/2021

 

Vi söker en professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik för tillsvidareanställning vid Institutionen för Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.


Ämnesområde

 

Ämnesområdet för anställningen är pedagogik.

 

Bakgrund

 

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap (HumUS) erbjuder utbildning på grund- och avancerad nivå inom ett brett spektrum av ämnen och områden, både i form av fristående kurser och program. Vid HumUS bedrivs även forskning och forskarutbildning. Institutionen präglas av samarbete över ämnesgränserna och en vilja att kontinuerligt utveckla både utbildning och forskning.

 

Enheten för pedagogik ger de utbildningsvetenskapliga kärnkurserna (UVK) inom lärarutbildningen, kurser i förskolepedagogik, specialpedagogprogrammet och fristående kurser i pedagogik. Vid enheten bedrivs pedagogisk forskning och forskarutbildning i pedagogik.

 

I pedagogisk forskning undersöks processer som är verksamma i bildning, utbildning, lärande, undervisning, kommunikation och socialisation samt förutsättningarna för dessa processer, deras innehåll och konsekvenser. I den pedagogiska forskningen vid Örebro universitet studeras dessa frågor inom områdena didaktik, läroplansteori, utbildningspolitik, utbildningshistoria och specialpedagogik. Pedagogikforskningen i Örebro har ett särskilt intresse för utbildningens betydelse för demokrati, mänskliga rättigheter samt inkluderings- och hållbarhetsfrågor.

 

Pedagogikämnets forskning organiseras huvudsakligen i fyra forskningsmiljöer:

 

 

 • Environmental and Sustainability Education Research Group Örebro
 • Research on Childrens Education and Learning
 • Specialpedagogik, Utveckling och Lärande
 • Utbildning och Demokrati

 

 

Den pedagogiska forskningen vid Örebro universitet har ett centralt ansvar för lärarutbildningens vetenskapliga bas, och huvuddelen av forskningen fokuserar utbildning för barn och unga i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. För att möta ansvaret för specialpedagogprogrammet och för den specialpedagogik som ingår i all lärarutbildning behöver ämnet ha kvalificerad specialpedagogisk forskning.

 

Arbetsuppgifter

 

Som professor förväntas du ta en aktivt ledande roll i ämnet. Du ägnar dig huvudsakligen åt forskning och utbildning på forskarnivå, men också åt utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Det ingår också i arbetsuppgifterna att aktivt verka för att externa forskningsmedel tillförs ämnet, ta ett övergripande ansvar för forskningsverksamheten inom ämnet samt medverka i och bidra till ämnets nationella och internationella utveckling. Som professor förväntas du informera om och samverka kring din egen och ämnets verksamhet. I tjänsten ingår även administrativa arbetsuppgifter.

 

Du förutsätts även stå till förfogande för ledningsuppdrag och administrativa uppdrag vid universitetet.

 

Som professor hos oss förväntas du bedriva egen specialpedagogisk forskning med fokus på relationerna mellan pedagogiska processer och tillgänglighets-, inkluderings- och exkluderingsfrågor i utbildningen inom barn- och ungdomsskolan. Då forskningsmiljön Specialpedagogik, Utveckling och Lärande är inne i en expansiv fas kommer professorn att ha en central och ledande roll i den styrgrupp som ansvarar för utveckling av miljöns forskning.

 

Behörighet

 

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

 

Därutöver krävs tio veckors behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens samt forskarhandledarutbildning. Om något av kraven inte är uppfyllda ska professorn ha genomfört utbildningen/utbildningarna senast två år efter att anställningen har tillträtts.

 

Bedömningsgrunder

 

Vid anställning av professor prövas graden av vetenskaplig respektive pedagogisk skicklighet. I bedömningsgrunderna vetenskaplig respektive pedagogisk skicklighet ingår samverkansförmåga och ledningsförmåga. Dessutom prövas den sökandes lämplighet, med vilket avses exempelvis att den sökande har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, förmåga att samarbeta samt förmåga att bidra till utveckling av verksamheten.

 

Vetenskaplig skicklighet

 

Bedömningen av den vetenskapliga skickligheten baseras på den sökandes självständiga forskningsinsatser. Den vetenskapliga produktionen ska vara på en hög pågående nivå och publicerad i för ämnet relevanta publikationskanaler med kvalitetssäkrande processer. Vetenskaplig skicklighet innefattar också förmåga att erhålla forskningsanslag i konkurrens, erfarenhet av akademiska förtroendeuppdrag samt erfarenhet av handledning på forskarnivå. Därutöver ingår ledningsförmåga och administrativ skicklighet, t.ex. förmåga att initiera, organisera och leda forskningsprojekt eller forskargrupper, och samverkansförmåga, t.ex. förmåga att genomföra forskning i samverkan med det omgivande samhället.

 

Anställningens placering i det pedagogiska kunskapsområdet innebär att sökande ska ha en tydlig förankring i pedagogisk forskning och kunskapsbildning. Särskilt meriterande för anställningen är en forskningsbakgrund som har relevans för den pedagogiska forskning som bedrivs vid Örebro universitet och som har fokus på utbildningens betydelse för demokrati, mänskliga rättigheter, inkludering och hållbarhetsfrågor. Tidigare erfarenhet av att bygga upp och utveckla forskningsmiljöer med pedagogisk eller specialpedagogisk inriktning är också särskilt meriterande för tjänsten.

 

Sökande ska i betydande omfattning ha genomfört specialpedagogisk forskning som studerar och problematiserar processer av exkludering, inkludering, tillgänglighet och likvärdighet i barn- och ungdomsskolan. Denna forskning kan röra såväl pedagogiska anpassningar i klassrummet för att stödja elever i behov av stöd eller med funktionsnedsättningar, som studier av samhällsstrukturer och policy. Det är också meriterande om tidigare forskning har relevans för de teman som studeras inom forskningsmiljön Specialpedagogik, Utveckling och Lärarande.

 

Pedagogisk skicklighet

 

Bedömningen av den pedagogiska skickligheten baseras på den sökandes förhållningssätt till den egna lärarrollen, hur detta förhållningssätt förverkligats samt den sökandes professionella utveckling som lärare. Utöver detta bedöms förmågan att undervisa och handleda på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Den pedagogiska skickligheten omfattar även betydande förmåga att självständigt ansvara för att planera, genomföra, examinera och utvärdera utbildning, samt förmåga att bidra till och leda pedagogiskt utvecklingsarbete av undervisning.

 

Därutöver inbegrips förmågan att anknyta undervisning till forskning, samt förmåga att utveckla studenternas eget lärande och intresse för ämnet. I bedömningsgrunden ingår även ledningsförmåga, t.ex. förmåga att organisera och leda utbildningsprogram eller utbildningsverksamhet, och samverkansförmåga, t.ex. förmåga att utveckla och genomföra utbildningsuppdrag för annan verksamhet än lärosäten.

 

Särskilt meriterande för tjänsten är undervisningserfarenhet från kurser i specialpedagogik på olika nivåer i lärarutbildning samt i forskarutbildning, samt erfarenhet av kursutveckling och ledning av sådana kurser. 

 

Övriga bedömningsaspekter

 

Aktiv medverkan i och ledning av internationella samarbeten och nätverk är meriterande.

Förmåga att kunna undervisa på svenska och engelska är ett krav. Om den sökande saknar förmåga att undervisa på svenska förväntas hen kunna göra det inom två år.

 

Information

 

Anställningen är 100 %, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

 

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av professor Ann Quennerstedt, 019-30 36 56, e-post ann.quennerstedt@oru.se  eller prefekt Greger Andersson, 019-30 14 94, e-post greger.andersson@oru.se.

 

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för både helheten och sin egen arbetsinsats, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

 

Ansökan

 

Du söker anställningen via Örebro universitets hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".   En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

 

 

 • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
 • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
 • Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
 • Vetenskaplig portfölj
 • Publikationslista
 • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten i fulltextformat)
 • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

 

 

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

 

Sista ansökningsdag är 2021-09-01. Välkommen med din ansökan!

 

Efter sista ansökningsdag kan du inte lämna några kompletteringar elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

 

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

 

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar, exklusive publikationer, i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

 

Kontakt

Örebro Universitet

Fakultetsgatan 1
SE-70182
Örebro
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
09-06-2021
Udløber:
01-09-2021
Kviknummer:
LJA-82228793
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Forskning og undervisning
Beliggenhed