40
40
 ledige stillinger på Magisterjob
82
82
 ledige stillinger i profiljob netværket
   |   
Gem annonce
Roskilde Universitet

Roskilde Universitet

|
Midtsjælland
|
Indrykket 18-02-2021

Ph.d.-stipendium om samskabelse af godt arbejdsmiljø for sygeplejersker

Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet, opslår et ph.d.-stipendium om samskabelse af godt arbejdsmiljø for sygeplejersker. Stillingen ønskes besat den 1. september 2021 eller snarest muligt derefter. Stillingen som ph.d.-stipendiat er tidsbegrænset til 3 år (jf. AC-overenskomsten).

Overordnet beskrivelse af ph.d.-projektet
Ph.d.-projektet er finansieret indenfor samarbejdsaftalen mellem RUC og Region Sjælland, og det er en del af det nye regionale forskningsprogram REFAS (Rekruttering og Fastholdelse af sygeplejersker i somatikken og psykiatrien i Region Sjælland) under ledelse af professor Bibi Hølge-Hazelton og lektor Lene Lauge Berring. Stipendiet ligger i forlængelse af et netop afsluttet forskningsprojekt med fokus på fastholdelse og rekruttering af sygeplejersker. Her påpeger ledere og medarbejdere på afdelinger med lav omsætning af sygeplejepersonale kultur og arbejdsmiljø som centrale faktorer for fastholdelse og rekruttering. Dette forhold har betydning for pleje og behandling af patienter.

Ph.d.-projektet vil, med inspiration fra eksisterende viden, have fokus på, hvordan man kan arbejde med en samskabelsesproces, hvor både ledere og medarbejdere på 1-2 udvalgte psykiatriske/ medicinske afdelinger indgår i såvel problemudpegning som i arbejdet med at udvikle og implementere initiativer, som kan bidrage til et godt arbejdsmiljø.

Dialogisk kommunikationsteori kan med fordel udgøre det teoretiske og praktiske omdrejningspunkt for projektet, hvor samskabelse af viden tænkes at have en central placering både teoretisk, metodisk og empirisk. Heri ligger, at ph.d.-stipendiaten udvikler og anvender relevante dialogiske metoder og teoretisk og metodisk reflekterer over, hvordan disse får betydning i såvel samskabel-sesprocessen med aktører på de involverede afdelinger som for den samproducerede viden. Der skal i projektet arbejdes kritisk refleksivt med, hvad der sker i den fælles vidensproduktions- og forandringsproces.

Målet er at skabe større indsigt i, hvordan det i den konkrete praksis er muligt at udvikle arbejds-miljøunderstøttende initiativer med særligt fokus på arbejdspladsens kultur, herunder de interpersonelle relationer i den specifikke organisatoriske og faglige kontekst.


Projektet er tænkt og formuleret indenfor en poststrukturalistisk, kritisk dialogisk, samskabende teoretisk ramme, hvor de involverede medarbejdere og ledere indgår som medforskere i arbejdet med at forstå, udvikle og forandre den eksisterende praksis med henblik på at skabe ny viden og konkrete forandringer, som er meningsfulde for alle involverede aktører.

Vejledning vil blive varetaget af videnskabelige medarbejdere fra hhv forskningsgruppen i Dialogisk Kommunikation/RUC og Forskningsstøtteenheder i Region Sjælland.

Instituttet

Du vil blive ansat som ph.d.-stipendiat på Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab. Instituttet består af kommunikationsfag og humanistiske fag. Det er instituttets ambition at være førende inden for instituttets forskningsområder, nationalt såvel som internationalt. Det er også en ambition at udvikle lokale, regionale og nationale samt internationale forskningsnetværk med det mål at sikre den højeste kvalitet i alle vore forskningsaktiviteter.

IKH stræber efter at udvikle en tværfaglig forskningsprofil i krydset mellem kommunikation, kulturstudier, samfundsvidenskab og humaniora. IKH er et innovativt og tværfagligt universitets-miljø, karakteriseret af mangfoldighed med hensyn til teori, metode og studier inden for forskning og uddannelse. Derfor er vores forskning præget af double impact, dvs højeste akademiske kvalitet og interaktion med offentlige og private aktører i samfundet.

Ph.d.-skolen 

Du vil blive indskrevet som ph.d.-stipendiat ved Ph.d.-skolen Kommunikation og Humanistisk Videnskab. Ph.d.-programmet tilbyder en række aktiviteter, fx internationale ph.d.-kurser og master classes med forskere fra hele verden til writing retreats, hyppige work-in-progress seminarer såvel som uformelle aktiviteter. Vi forventer, at instituttets ph.d.-stipendiater er aktivt involverede i alle aktiviteter, og at de bidrager til et dynamisk og inspirerende ph.d.-miljø.

Lektor Birgitte Ravn Olesen vil blive udpeget som hovedvejleder for projektet, og der vil muligvis også blive udpeget en intern bivejleder på projektet. Projektet vil blive tilknyttet forskningsgruppen Dialogisk Kommunikation og eventuelt andre relevante forskningsgrupper på instituttet. Alle ph.d.-stipendiater opfordres også til at samarbejde med andre forskningsmiljøer og netværk både nationalt og internationalt. I rekrutteringsprocessen lægger vi vægt på, at ansøgerens erfaring med at indgå i forskellige forsknings- og udviklingsmiljøer.

Læs mere om ph.d.-skolen her: https://ruc.dk/phdskolen-kommunikation-og-humanistisk-videnskab. Derudover vil du blive tilknyttet forskningsgruppen Dialogisk Kommunikation.

Ansvar og opgaver 

Ph.d.-stillingen er en uddannelsesstilling, og hovedopgaverne i stillingen er fastsat i kapitel 3 i Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddan-nelsesinstitutioner (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152430)

Kvalifikationer

Det forventes, at du er indstillet på:

 • at skrive en afhandling, som inkluderer eller kan danne grundlag for mindst tre videnskabelige artikler, evt. skrevet i samarbejde med andre, herunder dine vejledere. 
 • at arbejde med samskabelse både som teori og metode på den eller de afdelinger, der involveres i projektet
 • at kunne manøvrere mellem forskellige organisatoriske kontekster (universitet, den regionale forskningsenhed og praksis på hospitalsafdelinger)
 • at deltage aktivt i Ph.d.-skolens såvel som din forskningsgruppes og forskningsenhedens aktiviteterI øvrigt forventes:


 • dansk på modersmålsniveau (for at kunne samarbejde med afdelingernes medarbejdere)
 • engelsk på et godt niveau såvel mundtligt som skriftligt, og erfaring med akademisk skrivning på engelsk vil være en fordel
 • erfaring med at arbejde selvstændigt og i samarbejde med andre såvel i forsknings- som i andre praksissammenhænge

 


Endelig lægger vi vægt på, at du er initiativrig og har gode samarbejdsevner. Vi forventer, at du deltager i instituttets daglige aktiviteter og har lyst til at deltage i samarbejder både inden for dit fagområde og på tværs af fag.


Bedømmelse


I bedømmelsen vedrørende ansættelse vil der blive lagt vægt på;

 


I bedømmelsen vedrørende indskrivning vil der herudover blive lagt vægt på;

 

 • Uddannelseskompetencer og eventuelle yderligere faglige kvalifikationer
 • Karakterer på kandidatuddannelse eller tilsvarende
 • Kvalitet og relevans i projektbeskrivelsen (se krav nedenfor).
 • Kvalitet og relevans af de metodologiske og teoretiske valg
 • Konsistens og sammenhæng mellem projektet og valget af metode og teori
 • Om projektet forekommer realistisk og muligt at gennemføre
 • Tilstrækkelige kvalifikationer og erfaringer til at kunne gennemføre ph.d.-projektet

 


Mere information


For yderligere oplysninger om REFAS, forskningsprojektet og organisering, kontakt venligst lektor Birgitte Ravn Olesen, bro@ruc.dk, (+45) 46743804 eller Bibi Hølge-Hazelton bibh@regionsjaelland.dk, (+45) 27124286.

Yderligere information om forskeruddannelsen og Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab kan fås ved henvendelse til ph.d.-skoleleder, professor Ida Willig, idaw@ruc.dk, (+45) 23650085.

Ansættelsesvilkår

Der er tale om en ansættelse på fuldtid 37 timer pr. uge, med reference til Dekan Julie Sommerlund.
Ansættelsen er omfattet af Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten og Cirkulære om protokollat om visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter.

Udvælgelse til faglig bedømmelse

Efter ansøgningsfristens udløb udvælger formanden for ansættelsesudvalget efter rådgivning fra ansættelsesudvalgets medlemmer inklusiv formanden for bedømmelsesudvalget et antal ansøgere til faglig bedømmelse. Hver enkelt ansøger meddeles herefter, om vedkommende er blandt de ansøgere, som er sendt videre til faglig bedømmelse. De udvalgte kandidater vil blive informeret om sammensætningen af bedømmelsesudvalget, og hver ansøger vil blive givet mulighed for at fremsætte eventuelle bemærkninger til bedømmelsesudvalgets sammensætning og senere sin bedømmelse.


Ansøgere, der ikke er sendt videre til faglig bedømmelse, kan ikke forvente at høre mere, før der er truffet beslutning om ansættelse, med mindre der på et senere tidspunkt i rekrutteringsprocessen udvælges yderligere til faglig bedømmelse. 

 

Ansøgning 


Søg stillingen på https://ruc.dk/ledige-stillinger-pa-roskilde-universitet/ 

 

Ansøgningen skal være på dansk eller engelsk og indeholde: 

 

 1. Projektbeskrivelse maks. 5 sider
 2. Overordnet tidsplan for et 3-årigt ph.d.-forløb
 3. CV
 4. Dokumentation for relevante eksaminer
 5. Specialeudtalelse(r)
 6. Speciale og/eller andre publikationer

 

Ansøgningsfristen er 1. april 2021.


Materiale modtaget efter fristens udløb vil ikke blive taget I betragtning.  

 

Roskilde Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge hos os. 

Roskilde Universitets fornemmeste opgave er eksperimenterende, nyskabende former for læring, forskning og problemløsning, som flytter samfundet fremad. Vi uddanner kompetente tværfaglige kandidater og skaber videnskabelige resultater af højeste kvalitet gennem åbenhed, involvering og videndeling.
Roskilde Universitet har 9000 studerende, 880 ansatte og 740 mio. kr. i årlig omsætning.

 

Du har ikke knyttet nogen dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel eller klikke på knappen "Annuller" og vedhæfte dokumenter, før du sender din ansøgning igen

Kontakt

Roskilde Universitet

Universitetsvej 1
4000
Roskilde
Danmark
Tlf: 4674 2000
Praktisk information
Oprettet:
18-02-2021
Udløber:
01-04-2021
Kviknummer:
LJA-81734204
Jobtype:
Fuldtid
PhD
Arbejdsområde:
Kommunikation og medier
Beliggenhed
   |   
Gem annonce
Lignende job
Københavns Kommune, Socialforvaltningen
København, Storkøbenhavn
Frist:
14-03-2021
Styrelsen for Forskning og Uddannelse - Svendborg
Svendborg, Fyn
Frist:
12-03-2021