33
33
 ledige stillinger på Magisterjob
70
70
 ledige stillinger i profiljob netværket
Gem annonce
Grønlands Selvstyre

Grønlands Selvstyre

|
Nuuk
|
Indrykket 31-03-2021

Chef for Råstofstyrelsen

Har du lyst til at have en nøglerolle inden for udvikling af råstofområdet og trives du med koordination og tværfagligt samarbejde, så søger Råstofstyrelsen en dygtig og engageret styrelseschef.

Om Råstofstyrelsen
Råstofstyrelsen er en underliggende enhed i Departementet for Råstoffer. Departementet varetager den overordnede planlægning på råstofområdet, herunder medvirker til at udarbejde grundlaget for de politiske behandlinger vedrørende råstofaktiviteter og implementeringer heraf. Råstofstyrelsen skal bidrage med en faglig indsigt til udarbejdelsen af grundlaget for de politiske drøftelser vedrørende råstofaktiviteter samt at medvirke ved implementeringen af beslutninger på råstofområdet.

Råstofstyrelsens forvaltningsansvar er fastlagt i Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor, med efterfølgende ændringer og bekendtgørelser i Lov om Grønlands Selvstyre.

Råstofstyrelsens hovedopgaver er at administrere den samlede portefølje af mineraltilladelser, herunder at efterse, at forsknings-, småskala-, forundersøgelses-, efterforsknings- og udnyttelsesaktiviteterne bliver udført i overensstemmelse med lovgivningen samt tilladelses- og godkendelsesvilkårene. Endvidere forestår styrelsen forhandlinger med internationale råstofselskaber om tildeling af tilladelser og vilkårene hertil, herunder samfundsøkonomiske kriterier.

Råstofstyrelsen spiller en nøglerolle i udviklingen inden for råstofområdet både som den tilsynsførende myndighed, men også i håndteringen af høje arktiske standarder, samarbejde med andre myndigheder samt markedsføring på messer og konferencer både nationalt og internationalt.

Råstofstyrelsen er den generelle myndighed på råstofområdet, og råstofindustrien skal kun henvende sig dette ene sted for at opnå de nødvendige tilladelser. Et princip, der sikrer en effektiv myndighedsbehandling på råstofområdet. I forbindelse med myndighedsbehandlingen arbejder Råstofstyrelsen tæt sammen med Miljøstyrelsen for Råstofområdet, Departementet for Råstoffer, herunder Afdelingen for Geologi.

Om stillingen
Råstofstyrelsen består af en Licensafdeling og en Afdeling for Teknik og Tilsyn. Du vil også blive den daglige leder af Licensafdelingen, mens der er en daglig chef for Afdelingen for Teknik og Tilsyn. Styrelsen er nomineret til ca. 10 personer i alt.

Licensafdelingen består i øjeblikket af 5 AC-fuldmægtige med opgaver inden for administration af ca. 145 mineraltilladelser fordelt på forundersøgelses-, efterforsknings-, udnyttelses- og småskalatilladelser. Administrationen af tilladelserne sker med udgangspunkt i Råstofloven og dennes underliggende bekendtgørelser, standardvilkår, guidelines m.v. Endvidere kræver den daglige administration, at der er tilknyttet styrings- og registreringssystemer, som forholder sig til lovens bestemmelser og de enkelte tilladelsers bestemmelser. Disse rammer for arbejdet skal løbende justeres og tilpasses.

Licensafdelingen har og vil have en stor og vigtig koordinerende rolle ifm. efterforskningsaktiviteter samt planlægning og ansøgning om udnyttelse af mineraler. Licensafdelingen vil i samarbejde med bl.a. Miljøstyrelsen for Råstofområdet og Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel, Skattestyrelsen m.fl. skulle beskæftige sig med forhandling, fastlæggelse af vilkår og standarder samt godkendelser til konkrete efterforsknings- og udnyttelsesaktiviteter. Derfor er engelske sprogkundskaber på forhandlingsniveau en nødvendighed.

Styrelseschefen skal stå for den daglige ledelse af Licensafdelingen, herunder organisering og fordeling af opgaver, være sparringspartner ved og udføre kvalitetskontrol af opgaveløsninger, sikre overholdelse af deadlines samt udarbejdelse af og opfølgning på arbejdsplaner, budgetter m.v. Desuden skal styrelseschefen indgå i et tæt samarbejde med Departementschefen omkring udarbejdelse og implementering af strategiplaner, intern koordinering med øvrige relaterede råstofmyndigheder samt eksterne relationer til industrien generelt og øvrige udenlandske råstofmyndigheder. Professionalisme er et vigtige nøgleord i dagligdagen.

Afdelingen for Teknik og Tilsyn er normeret til en afdelingschef samt tre medarbejdere. Afdelingen varetager sagsbehandling af tekniske forhold ved ansøgning om efterforskning, udnyttelse og produktion af mineralske råstoffer. Det er endvidere afdelingens opgave at føre løbende kontrol og tilsyn med de faktiske råstofaktiviteter for at sikre, at disse foregår i overensstemmelse med lovgivningen samt tilladelses- og godkendelsesvilkårene. Chefen for Afdelingen for Teknik og Tilsyn refererer til styrelseschefen.

Så hvis du vil være med til at sætte dit præg på den spændende udvikling inden for råstofområdet samt brænder efter en alsidig hverdag med mange spændende faglige og ledelsesmæssige udfordringer, har vi en attraktiv stilling ledig som chef for Råstofstyrelsen.

Kvalifikationer
Det forventes, at ansøger har en relevant akademisk (eller anden videregående) uddannelse. Ved stillingens besættelse vil der blive lagt vægt på, at styrelseschefen er faglig kompetent med sans for planlægning og projektorienteret arbejdstilrettelæggelse samt har evne til at håndtere administrative, faglige og menneskelige udfordringer samt komplekse forhandlingssituationer. Styrelseschefen skal i den forbindelse være indstillet på løbende at indgå i relevante efteruddannelsesforløb.

Det vil endvidere være en fordel, at ansøger besidder:

  • relevant erfaring fra tidligere beskæftigelse, herunder ledelseserfaring samt evnen til at arbejde og indgå i et tværfagligt miljø
  • evner til at planlægge og overholde tidsfrister
  • gode analytiske evner, et godt overblik samt flair for samarbejde og forhandling
  • erfaringer fra arbejde i en politisk/administrativ organisation
  • gode evner til udviklings- og projektorienteret arbejdstilrettelæggelse, herunder evne til at uddelegere opgaver og
  • gode sprogkundskaber i tale såvel som på skrift, herunder også gode engelskkundskaber.

Om rejseaktivitet
Der vil kunne forventes en del rejseaktivitet ifm. fx tilsyn, uddannelse, deltagelse i messer og konferencer m.v.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er for tiden klassificeret/lønfastsat svarende til LR 39/40.

Stillingen forventes besat på åremålsvilkår for 4 år.

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår. Hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.
Lønnen med faste løndele og åremålstillæg i LR 39 udgør pr. 1. april 2020 månedligt Kr. 78.551 og årligt Kr. 942.616.

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderligere oplysninger
Forventet tiltrædelsesdato kan aftales.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte departementschef Jørgen T. Hammeken-Holm på e-mail: joeh@nanoq.gl eller tlf.nr.: +299 346846.

Ansøgning
Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke Send ansøgning.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Du har ikke knyttet nogen dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel eller klikke på knappen "Annuller" og vedhæfte dokumenter, før du sender din ansøgning igen

Kontakt

Grønlands Selvstyre

Imaneq 4, Postboks 1015
3900
Nuuk
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
31-03-2021
Udløber:
30-04-2021
Kviknummer:
LJA-81901000
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Administration,
Ledelse,
Miljø
Beliggenhed
Gem annonce
Lignende job
Roskilde Universitet
Roskilde, Midtsjælland
Frist:
01-05-2021
Museum Østjylland
Randers, Østjylland
Frist:
25-04-2021