56
56
 ledige stillinger på Magisterjob
99
99
 ledige stillinger i profiljob netværket
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference
Aarhus Universitet

Aarhus Universitet

|
Østjylland
|
Indrykket 03-11-2019

Aarhus Universitet, søger med tiltrædelse 1. april 2020 en institutleder ved Institut for Agroøkologi

Aarhus Universitet er et forskningsintensivt landsdækkende universitet med betydelig national og international gennemslagskraft på forskningsområdet, med uddannelser og rådgivningsaktiviteter af høj faglig kvalitet. Aarhus Universitet lægger stor vægt på et tæt samarbejde med erhvervslivet og den offentlige sektor og tager medansvar for samfundsudviklingen.

Universitetet er organiseret i fem fakulteter: Technical Sciences, Natural Sciences, Arts, Health og Aarhus BSS. De to førstnævnte fakulteter vil blive etableret per 1/1-2020 som et resultat af en opdeling af det nuværende fakultet Science & Technology.

Stillingen er ved Faculty of Technical Sciences.

Om Technical Sciences

Fakultetet har et særligt potentiale for at bidrage med tyngde til at løse store samfundsudfordringer, og formidle videnskabelige sammenhænge og erkendelser til beslutningstagere og den brede befolkning. De primære aktiviteter dækker forskning, uddannelse og myndighedsrådgivning inden for ingeniørvidenskab, agroøkologi, fødevarer, husdyrvidenskab, biologi og miljøvidenskab.

Endvidere har fakultetet et vigtigt ansvar for myndighedsrådgivning i henhold til kontrakter indgået med Miljø- og Fødevareministeriet. Fakultetet har cirka 1.400 ansatte, 2.500 studerende, en samlet årlig omsætning på cirka 1,4 mia. kr.

Om Institut for Agroøkologi

Institut for Agroøkologi forsker i samspillet mellem planter, dyr, mennesker og miljø inden for agroøkosystemer til produktion af fødevarer, foder, energi og biobaserede produkter. Instituttet har en ambition om fortsat at levere forskningsmæssige gennembrud, undervisning og myndighedsrådgivning på højeste internationale niveau, ligesom ønsket er at bidrage væsentligt til løsninger på store samfundsudfordringer, som fx klimaændringer og bæredygtighed.

Instituttet har som vision at tilhøre eliten af forskningsinstitutioner, der beskæftiger sig med agroøkosystemer, og vil skabe, udvikle og omsætte banebrydende viden til fremme af samfundets bioøkonomi nationalt og internationalt.

Institut for Agroøkologi er inddelt i seks forskningssektioner, som alle bidrager til et bredt spektrum af de emner, som knytter sig til udviklingen af et bæredygtigt jordbrug. Derudover har instituttet forskningsfaciliteter fordelt over lokaliteterne Foulum, Flakkebjerg og Askov.

Tjenestested er Blichers Allé 20, 8830 Tjele.

Læs mere om instituttet på http://agro.au.dk

Ansvarsområde

Institutlederen varetager instituttets daglige ledelse.

Institutlederen repræsenterer instituttet udadtil og varetager efter bemyndigelse fra rektor og dekan instituttets faglige, økonomiske og personalemæssige ledelse, herunder planlægning og fordeling af arbejdsopgaver.

Institutlederen sikrer høj kvalitet og dybere sammenhæng i instituttets forskning, talentudvikling, undervisning og videnudveksling. Institutlederen har ansvaret for udarbejdelse af strategi- og handlingsplaner for instituttets forskningsindsats og skal have særlig fokus på, at instituttet bidrager helhjertet til interdisciplinær forskning på tværs af traditionelle fagskel. Institutlederen skal desuden med inddragelse af studienævn og studieleder følge offensivt op på evaluering af uddannelse og undervisning.

Endelig skal institutlederen tilse, at instituttet stiller sine kompetencer til rådighed for betjening og rådgivning af offentlige myndigheder, erhverv og virksomheder.

Specialisering og professionalisering af den administrative support betyder, at institutlederen er frigjort for mange administrative opgaver. Institutlederen skal derfor holde sit fokus på strategisk ledelse, økonomisk ansvarlighed og god personaleledelse.

Ansættelsesprocedure

Ansøgningen skal indeholde en redegørelse for ansøgerens tanker og ideer om instituttets udvikling i de nærmeste år, en redegørelse for, at ansøgeren lever op til kompetenceprofilen, CV og publikationsliste.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 4 (1. runde) og i uge 8 (2. runde). Ansøgere, der går videre til 2. samtalerunde, må påregne deltagelse i en lederprofiltest efter 1. samtalerunde.

Såfremt du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte: Science and Technology: dekan Lars Henrik Andersen, tlf. 23 38 20 33 eller dean.scitech@au.dk.

Ifølge universitetsloven og universitetets vedtægt skal ansættelsesproceduren sikre, at institutlederen har faglig og ledelsesmæssig legitimitet. Der er derfor nedsat en rådgivningsgruppe, som på dette grundlag rådgiver dekanen om, hvilke kandidater, der skal indkaldes til samtale. Rådgivningsgruppen består af videnskabelige medarbejdere, teknisk/administrative medarbejdere samt studerende.

AU har underskrevet chartret om flere kvinder i ledelse og opfordrer såvel kvinder som mænd til at søge stillingen.

Ansøgningsfrist d. 1 december 2019.

Stillings- og personprofil for Institutledere på AU

Rammer:

 • Referer til dekanen og indgår i fakultetsledelsen, som sammen har det overordnede ansvar for Institut for Agroøkologi.

 • Ansvar for instituttets forskning, uddannelse, formidling, økonomi og personale.

 • Repræsenterer instituttet udadtil og varetager efter bemyndigelse fra rektor og dekan instituttets faglige, økonomiske og personalemæssige ledelse.

 

Opgaver:

 • Sikre kvalitet, sammenhæng og udvikling i instituttets aktiviteter indenfor uddannelse, undervisning, forskning og videnudveksling/iværksætteri og erhvervssamarbejde.

 • Institutlederen skal med inddragelse af studienævn og studieleder følge op på evaluering af uddannelse og undervisning.

 • Institutlederens ledelse sker under inddragelse af rådgivning fra aftagerpaneler og institutforum.

 • Videreudvikle instituttets profil som et attraktivt og inspirerende studie- og forskningsmiljø, der nationalt og internationalt tiltrækker de allerbedste medarbejdere, studerende og samarbejdspartnere.

 

Personprofil og kompetencekrav:

 • Undervisningserfaring og skal være anerkendt forsker inden for instituttets fagområde eller et i forhold til instituttet nærtliggende fagområde.

 • Solid erfaring med universitetssektoren og akademiske miljøer. Indsigt i nationale og internationale tendenser på instituttets fagområder.

 • Ledelsesmæssig legitimitet, som kan bidrage til organisatorisk sammenhængskraft mellem de faglige miljøer.

 • Arbejder visionært og strategisk, med blik for samfundets fremtidige behov for forskning og uddannelse. Blik for løbende at skabe synergier og samarbejde på tværs af fagligheder og i tæt samspil med omverdenen.

 • Personlig autoritet og integritet.

 • Flere års ledelseserfaring. Opleves som motiverende og samlende leder, der forstår at lede en kompleks organisation med mange interessenter. Arbejder involverende og lyttende, inden der sættes retning og træffes beslutninger.

 • Klar og troværdig kommunikation (på både dansk og engelsk) med respekt og ordentlighed i relation til andre.

 • Kan skabe fremdrift og resultater i udviklingsaktiviteter og forandringer.

 • Inspirerende og netværksopbyggende, både internt og eksternt.

 • Loyal ledelseskollega og holdspiller, der samtidig er bevidst om sit personlige ansvar og beslutningskraft.

 

Formalia

Ansættelse er på overenskomstvilkår og sker i henhold til overenskomst for akademikere i staten indgået mellem Finansministeriet og AC, herunder cirkulære om institutledere og dekaner ved universiteterne.

Ansættelsen er tidsbegrænset og sker i henhold til principperne i cirkulære om åremålsansættelse i staten.

Åremålsperioden er for en periode på 3-6 år med mulighed for forlængelse i op til 3 år.           

Den samlede løn forventes at være i alt ca. kr. 920.000 kr. årligt i aktuelt niveau, inkl. tillæg og pension.  

Der kan indgås aftale om videnskabelig tilbagegangsstilling.

Om Aarhus Universitet

Aarhus University is an academically diverse and research-intensive university with a strong commitment to high-quality research and education and the development of society nationally and globally. The university offers an inspiring research and teaching environment to its 38,000 students (FTEs) and 8,000 employees, and has an annual revenues of EUR 885 million. Learn more at www.international.au.dk/

 


Kontakt

Aarhus Universitet

Blichers Alle 20
8830
Tjele
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
03-11-2019
Udløber:
01-12-2019
Kviknummer:
LJA-77097529
Jobtype:
Fuldtid
Kontrakt/Projekt
Arbejdsområde:
Forskning og undervisning,
Ledelse
Beliggenhed
Lignende job
Koncernservice og Koncern IT
København, Storkøbenhavn
Frist:
07-07-2020